Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM * Koeficient Profili 90% Koeficient i përcaktuar nga UBT

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Ekonomi 10%

Jo

Nota e lëndës me zgjedhje Ekonomi(bërthamë ose e thelluar) ose Agrobiznes

Kritere në bazë të profilit të shkollës

Kriteri
Kliko këtu për Koeficientët sipas profileve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat