Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Kriteri i pare: Njohja e gjuhës angleze ne nivelin B1, te certifikuar (permbushja e nivelit eshte kriter pranues, por jo perjashtues). Kriteri i Dyte : Nota mesatare per studentet ne te dy ciklet do te jete 6.5 (kriter pranues, por jo perjashtues).

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat