Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Kriteri i pranimit në Universitetin Europian të Tiranës është sipas VKM-së për kriterin e notës mesatare për pranimin në Universitet për vitin Akademik 2019–2020.

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat