Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
-Nota mesatare ** për pranimin e kandidatëve, që aplikojnë për këtë program studimi dy vjeçar me karakter profesional, të përllogaritur si mesatare aritmetike e thjeshtë, për efekt renditje: a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollim ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat