Kriteret e Universiteteve


Programet e studimit

Bachelor E Drejtë Biznesi

Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
KRITERI I MERITËS SË KANDIDATIT * Nota mesatare për pranim në programet e studimit të ciklit të parë e përllogaritur si mesatare aritmetike e thjeshtë: a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm; b) Mesatarj ... Më shumë
KRITERI I RËNDËSISË (Koeficienti i shkollës së mesme nga vjen kandidati madhësia e të cilit lidhet me nivelin e përputhshmërisë së programeve të saj me ato të Kolegjit).** **Shih tabelën e koefiçientëve bashkangjitur.
Renditja e kandidatëve për çdo program studimi do të bëhet mbështetur në formulën: Mesatare e shkollës së mesme * Vlerën e koeficientit për programin përkatës, kushtëzuar nga numri i kuotave për çdo program studimi.
Kuotat e përcaktuara nga Kolegji dhe të miratuara nga MAS.

Kritere në bazë të profilit të shkollës

Kriteri
Kliko këtu për Koeficientët sipas profileve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat