Si të aplikoni në portal

Për të aplikuar sa më saktë në portal ndiqni hapat e shpjeguara në videon informuese, grafikun, ose lexoni Manualin. Gjithashtu, mund të kontrolloni edhe kalendarin, me datat më të rëndësishme për procesin e pranimit në universitet.

Grafiku Manuali Kalendari
Video informuese për aplikim
Video informuese për hapat e aplikimit