Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 40% Nota mesatare e studimeve të arsimit të mesëm të lartë, përcaktuar si nivel dhe mënyrë llogaritje si ... Më shumë

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 20 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Edukim fizik dhe sportet

Jo

Mesatarja e lëndës Edukimi Fizik dhe Sportet përbën 20 % të peshës së ponderuar të kriterit të prani ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Vlersimi i marrë në Testin Fizik në të cilin provohen kandidatët për këtë program studimi përbën 20 % të peshës së ponderuar të kriterit të pranimit.
Renditja e kandidatëve do të bëhet në bazë e mesatares së studimeve të arsimit të mesëm të lartë, përcaktuar si nivel dhe mënyrë llogaritje sipas vendimit të Qeverisë (40 %), mesatarja e lëndës Edukim Fizik, Sportet dhe Shëndeti (20%), dhe testi fizik (40%); nëse pas klasifikimit sipas këtyre kriter ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat