Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Në programin e studimit "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi" pranohen për t'u regjistruar shtetasit shqiptarë ose të huaj që plotësojnë këto kritere: a. Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e Maturës Shtetërore, si edhe zotërimin e dëftesës së pjekurisë ose diplomës përkatëse, që bën të mun ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat