Kriteret e Universiteteve


Fakultetet

Film dhe Media

Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban: - Formularin e regjistrimit të plotësuar dhe të firmosur - një Curriculum Vitae (Jetëshkrim), - Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e not ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat