Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 100% Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare aritmetike (Mesatare e matures + Mesatare e pe ... Më shumë

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Matematikë

Jo

Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesat ... Më shumë
Ekonomi

Jo

TIK

Jo

Kritere të tjera

Kriteri
Kriteri i gjuhës angleze: Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare 6 e lart të gjuhës angleze sipas testimit të provimit me detyrim ose provimit me zgjedhje të Maturës Shtetërore, dhe/ose sipas testimit ekuivalent nga ndonjë institucion ndërkombëtar, i njohur nga MAS. Shënim: Kand ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat