Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Gjuhë e Huaj e Parë 10%

Po

Mesatarja e lëndës përbën 10% të totalit të pikëve
Gjuhë shqipe dhe letërsi 20%

Po

Mesatarja e lëndës përbën 20% të totalit të pikëve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat