Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Histori 15%

Po

Mesatarja e lëndës përbën 15% të totalit të pikëve
Gjuhë e Huaj e Parë 15%

Po

Mesatarja e lëndës përbën 15% të totalit të pikëve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat