Programi i studimit: Bachelor në Matematikë Informatikë


Lenda Viti Semestri Kreditet
Algjebër e lartë I 1 lende vjetore
Fizikë e përgjithshme 1 lende vjetore
Hyrje në analizë 1 Semestri 1
Llogaritjet diferencale dhe integrale 1 Semestri 2
Koncepte themelore, Veprimi algjebrik 1 Semestri 1
Matematika elementare 1 Semestri 1
Gjeometri elementare 1 Semestri 2
Hyrje në Informatikë 1 lende vjetore
Integralet jo të vetë dhe parametrike 1 Semestri 1
Ekuacionet diferenciale 1 Semestri 2
Algjebër e lartë II 1 lende vjetore
Algjebra lineare 1 Semestri 2
Teoria e numrave dhe gjeometri e lartë 1 lende vjetore
Sisteme shfrytëzimi dhe rrjeta kompjuterike 1 lende vjetore
Fizikë e përgjithshme II 1 lende vjetore
Elektromagnetizmi 1 Semestri 1
Lëkundjet , Valët 1 Semestri 2
Programim i avancuar 1 lende vjetore
Logjikë formale 1 Semestri 1
MATLAB 1 Semestri 2
Matematikë e zbatuar 1 Semestri 1
Baza të dhënash 1 Semestri 1
Sisteme administrimi të bazave të të dhënave 1 Semestri 2
Probabiliteti dhe statistika matematematike 1 lende vjetore
Probabiliteti 1 Semestri 1
TFNK 1 Semestri 2
Lëndë me zgjedhje 1 lende vjetore
SPSS 1
Kriptografi 1
Punim diplome 1 lende vjetore
Gjuhe e huaj Frengjisht 1 Semestri 1
Fizike e pergjithshme 2 1 Semestri 2
Gjuhë e huaj 1 lende vjetore
Analiza matematike III 1 lende vjetore
Algoritmika dhe teknika programimi 1 Semestri 1
Programim i orientuar mbi objekte 1 Semestri 2
Sisteme shfrytëzim 1 Semestri 1
Rrjeta kompjuterike 1 Semestri 2
Programim linear 1 Semestri 1
Teoria e grafeve 1 Semestri 1
Web desing dhe arkitektura kompjuteri 1 lende vjetore
Arkitekturë kompjuteri 1 Semestri 1
Web desing 1 Semestri 2
Sistemet e ekuacioneve lineare 1 Semestri 2
Baza të dhënash dhe administrimi i tyre 1 lende vjetore
Lëndë shoqërore 1 Semestri 1
Filozofi 1 lende vjetore
Ekonomi 1 lende vjetore
Gjeometri analitike 1 Semestri 1
Statistika matematike 1 Semestri 2
TFNK 1 Semestri 2
Hyrje në Informatikë 1 Semestri 1
Bazat e Programimit 1 Semestri 2
Gjuhe e huaj Italisht 1 Semestri 1
Fizike e pergjithshme 1 1 Semestri 1
Funksionet me shumë variabla 1 Semestri 1
Strukturat algjebrike, polinomet 1 Semestri 1
Teoria e numrave 1 Semestri 1
Analiza matematike I 1 lende vjetore
Gjeometri analitike 1 Semestri 2
Matematike elementare 1 lende vjetore
Gjeometria e lartë 1 Semestri 2
Teoria e numrave dhe gjeometri e lartë 2 lende vjetore
Analiza matematike I 2 lende vjetore
Llogaritjet diferencale dhe integrale 2 Semestri 2
Analiza matematike II 2 Semestri 2
Seritë numerike 2 Semestri 2
Strukturat algjebrike, polinomet 2 Semestri 1
Bazat e elektronikes 2 Semestri 1
Bazat e elektronikes 2 Semestri 1
Funksionet me shumë variabla 2 Semestri 1
Gjuhe e huaj Italisht 2 Semestri 1
Hyrje në Informatikë 2 Semestri 1
TFNK 2 Semestri 2
Statistika matematike 2 Semestri 2
Probabiliteti 2 Semestri 1
Matematika elementare 2 Semestri 1
Gjeometri elementare 2 Semestri 2
Filozofi 2 lende vjetore
Lëndë shoqërore 2 Semestri 1
Baza të dhënash dhe administrimi i tyre 2 lende vjetore
Sisteme administrimi të bazave të të dhënave 2 Semestri 2
Sistemet e ekuacioneve lineare 2 Semestri 2
Gjeometri 2 lende vjetore
Web desing 2 Semestri 2
Arkitekturë kompjuteri 2 Semestri 1
Web desing dhe arkitektura kompjuteri 2 lende vjetore
Teoria e grafeve 2 Semestri 1
Programim linear 2 Semestri 1
Rrjeta kompjuterike 2 Semestri 2
Algoritmika dhe teknika programimi 2 Semestri 1
Analiza matematike III 2 lende vjetore
Gjuhë e huaj 2 lende vjetore
Fizike e pergjithshme 2 2 Semestri 2
Gjuhe e huaj Frengjisht 2 Semestri 1
Fizike e pergjithshme 1 2 Semestri 1
Punim diplome 2 lende vjetore
Kriptografi 2
SPSS 2
Lëndë me zgjedhje 2 lende vjetore
TFNK 2 Semestri 2
Probabiliteti dhe statistika matematematike 2 lende vjetore
Ekonomi 2 lende vjetore
Baza të dhënash 2 Semestri 1
Matematikë e zbatuar 2 Semestri 1
MATLAB 2 Semestri 2
Logjikë formale 2 Semestri 1
Programim i avancuar 2 lende vjetore
Sisteme shfrytëzim 2 Semestri 1
Sisteme shfrytëzimi dhe rrjeta kompjuterike 2 lende vjetore
Gjeometria e lartë 2 Semestri 2
Teoria e numrave 2 Semestri 1
Programim i orientuar mbi objekte 2 Semestri 2
Algjebra lineare 2 Semestri 2
Algjebër e lartë II 2 lende vjetore
Ekuacionet diferenciale 2 Semestri 2
Integralet jo të vetë dhe parametrike 2 Semestri 1
Hyrje në Informatikë 2 lende vjetore
Gjeometri analitike 2 Semestri 1
Koncepte themelore, Veprimi algjebrik 2 Semestri 1
Hyrje në analizë 2 Semestri 1
Fizikë e përgjithshme 2 lende vjetore
Algjebër e lartë I 2 lende vjetore
Bazat e Programimit 2 Semestri 2

Kthehu te Lista